Potential market

PART a: IDENTIFICATION OF R&D Result

PARTEA A: Identificarea rezultatului cercetării-deZvoltării (CD)

·         The project team

Echipa proiectului

Advisor’s Name:Nume: Dumitru Constantin
Phone:Telefon:  +40.723. 163396
E-mail: dumitrudc10@yahoo.com 
Expecting date of valorization plan submission:Data aşteptată pentru trimiterea planului de valorizare  27.01.2012

·         Identification of R&D activity

Identificarea activităţii de cercetare-dezvoltare (CD)

Acronym:Acronim:

CEDBS_Compensation Errors Due to Deformation of Bearing Structure at the Coordinate Measuring Systems

Author of the R&D result:Autorul rezultatului CD:  Dr. Eng. Gherghina George
Company or University:Companies au universitate:  UNIVERSITY OF  CRAIOVA, ROMANIA 
Phone:Telefon:  +40.745.505251
E-mail:  gherghinag@yahoo.com
Sector:Domeniu:  ENG – Engineering
Type of the R&D result:Tipul rezultatului CD:   Cercetare teoretica

 

 

 

 

PART B: valorisation plan

Partea B: Planul de valorizare

SECTION I: The product

SECŢIUNEA I: Produsul

 

1a

The innovation potential of this product is related to:

 • Technology-driven innovation (under the influence of the development of science – the market is not ready for the product)
 • Market-driven innovation (as a result of market surveys, the market expects the product)
 • Replacement of existing product
 • Product related to cost reduction
 • Radical new product
 • Other, what…

 

Potenţialul de inovare al acestui produs se referă la:

 • Inovare tehnologică (sub influenţa dezvoltării ştiinţei piaţa nu este pregătită pentru produs)
 • Inovare de piaţă (ca rezultat al sondajelor, piaţa aşteaptă produsul)
 • Înlocuirea unui produs existent
 • Produs care vizează reducerea costurilor
 • Un produs radical nou
 • Altele
The product tested and evaluated ”The method for Compensation Errors Due to Deformation of Bearing Structure at the Coordinate Measuring Systems”  aims at automatically generating a computer program. Thus, several constructive and loading options can be studied.

 

 

 

1b

What added value for end-users does the product hold?
• higher quality
• Better technical characteristics
• Other …Ce valoare adăugată asigură produsul pentru consumatorii finali?
o calitate mai ridicată
caracteristici tehnice mai bune
Altele
The value added product for end users is to achieve a useful tool for Compensation Errors Due to Deformation of Bearing Structure at the Coordinate Measuring Systems.

 

 

 

1c

What is the Unique Sales Proposition of the potential product?Care este caracteristica definitorie a produsului care îl diferenţiază şi îl plasează în cadrul preferinţelor consumatorilor? 
Detailed commentComentariu detaliatThe achievement of the high accuracy by the coordinate measuring system requires the generation of the geometrical error field considering the errors of the coordinate axis known.

These errors are parameters of related to the place of the mobile equipping (the measurement head) representing the generating support of the deformation curves.

These are automatically realized to compare the different dimensional scales and materials.

 

 

SECTION 2: The Market

SECŢIUNEA 2: Piaţa

 

 

2a

What is the target market for the product? National ¨European ¨

Global ¨

Please describe the characteristics of your target market.

Care este piaţa ţintă pentru produs?

Naţională þ

Europeană þ

Globală þ

Vă rugăm să descrieţi caracteristicile pieţei ţintă

Select and commentSelectaţi şi comentaţi 

The product addresses a broad range of consumers within the domestic market area, but it can be designed also for external markets (European, global). The target groups are:
1. operators in the machine engineering  industry;
2. educational and research institutions (educational).

The target market is oriented to diversity, for variety, change and constant innovation. User requirements change deeply and quickly. So, diversity must come out also of product offerings.

 

 

 

2b

How the product is characterized from the following options? Number of companies producing similar products in the field.• Base – applied by all companies in the industry• Leading – applied by a single or limited number of competitive companies

• Key –at a development stage, but has already proven its potential

Cum poate fi caracterizat produsul de următoarele opţiuni? Numărul companiilor producătoare de produse  similare în domeniu.

• De bază –  folosit de toate companiile din industria respectivă

• Leading – folosit de o singură companie sau de un număr limitat de companii competitive

• Cheie – pentru o etapă de dezvoltare, dar şi-a dovedit deja potenţialul

Detailed commentComentariu detaliatThe evaluated research result is used by a limited number of competitive companies specialized in the machinery engineering industry.

 

 

 

 

 

2c

What type of market demand will be satisfied?• Existing demand – the market is already developed• Hidden (latent) demand – the market has yet to be developed

Ce tip de cerere de piaţă  poate fi satisfăcută?

• Cerere existentă – piaţa este deja dezvoltată

• Cerere ascunsă (latentă)- piaţa urmează să fie dezvoltată

Detailed commentCometariu detaliatThe method for “Compensation Errors Due to Deformation of Bearing Structure at the Coordinate Measuring Systems” can satisfy an existing market demand.

 

 

 

 

2d

What is the current stage of the product’s market life cycle?• Implementation, implementation in production (leading to a radically new product offers)• Growth (rapid spread within the industry or outside it)

• maturity (parameters of the technical characteristics of manufactured products reached their maximum, higher-grade products can be manufactured on the basis of technological substitution)

Care este stadiul actual al ciclului de viaţă pe piaţă al produsului?

• Implementare, implementare în producţie (care conduce la o ofertă radicală a unui nou produs)

• Creştere (extindere rapidă în cadrul industriei şi în afara ei)

• Maturitate (parametrii caracteristicilor tehnice ale produselor ating maximul, prousele de înalt nivel pot fi produse pe baza substituţiei  technologice)

Detailed commentComentariu detaliatThe current status of the evaluated product life cycle is growth (rapid expansion within the industry and outside it).

 

 

 

2e

Strategic partnerships (existing or potential).Parteneriat strategic (existent sau potenţial).
Detailed commentComentariu detaliatCurrently, there is a strategic partner to promote this new product to market.

 

SECTION 3: The Competition

Secţiunea 3: Competiţia

 

3a

What is the competition within your target market?Care este competiţia în cadrul pieţei ţintă?
Detailed commentComentariu detaliat 

Competition within the target market, provide several advantages such as:
- Competition encourages technical, economic and managerial innovation with useful implications on long-term cost;
- Competitive market provides consumers a wide range of products and services of superior quality;

On domestic market there is no direct competitor in this field. The target market for these products is in continuous development.

 

 

 

3b

What competitive advantages will the introduction of the new product ensure?• lower prices based on lower production costs• product differentiation (uniqueness of the product proposal)

Ce avantaje competitive va asigura introducerea noului produs?

• preţuri mai mici bazate pe costuri de producţie reduse

• diferenţierea produselor (unicitatea produsului propus)

Detailed commentComentariu detaliatCompetitive advantages:
- Increasing the product quality;
- Reduce the product launch cycle.
Also, the novelty and originality of the new product represents a competitive advantage over similar products.

 

 

3c

Potential products relate to the following price range:• High price range• Average price range

• Low price range

Produsele potenţiale se încadrează în următoarele categorii de preţuri:

• Preţuri ridicate

• Preţuri medii

• Preţuri reduse

Detailed commentComentariu detaliatEconomic sizing was based on information related to the cost standards of the product. The product falls within the medium price class.

 

3d

Potential products will be marketed:• To regulated markets (e.g. heat supply, water supply, universal telecommunication services, agricultural products, fishing industry, architectural services)• To markets operating on the principle of free negotiation between agents on the market

Produsul potenţial va fi promovat:

• pe pieţele reglementate (de ex. servicii de telecomunicaţii universale, produse agricole, industria pescuitului, servicii de arhitectură, furnizare de apă, etc. )

• pe pieţe care operează pe principiul unei negocieri libere între agenţii de pe piaţă

Detailed commentComentariu detaliatThe potential product is going to be promoted on the regulated markets for machinery engineering industry.

The objective of entire promoting campaign is to expand the audience, the position of a leading product in terms of brand, to tighten relationships with the community, by means of booklets, leaflets, information labels.

 

SECTION 4: Indicators

Secţiunea 4: Indicatori

 

Estimated cost of the new productsCosturile estimate ale noului produs

3.700 Euro/unit

Expected market volume (potential / maximum number of users)Volumul estimat al pieţei (număr potenţial/ maxim de consumatori)

1 unit

Expected sales volumeVolumul aşteptat al vânzărilor

3.700 Euro

Expected market share of the company (proportion between sales and total company sales in the relevant market)Segmentul de piaţă aşteptat al companiei (proporţia între vânzări şi totalul vânzărilor companiei pe piaţa relevantă)

1 %

 

KEYWORDS QUANTITATIVE ASSESSMENT (0-5).

Evaluarea cantitativă (0-5)

 

Please put X as appropriate.

Vă rugăm să marcaţi cu X  punctajul considerat corespunzător.

 

 

1 2 3 4 5
Added-value potentialPotenţialul de valoare adăugată X
Size of future market demandMărimea cererii viitoare pe piaţă X
Competitive positioning of the productPoziţionarea competitivă a produsului X

We agree that all informations contained in this form to be made public in the project „Inter-regional cooperation for valorization of research results – INTERVALUE”, by publication on the project website: http://www.urenio.org/intervalue/.

Suntem de acord ca informaţiile cuprinse în acest formular să fie făcute publice în cadrul proiectului „Inter-regional cooperation for valorization of research results – INTERVALUE”, prin publicarea lor pe site-ul proiectului, la adresa: http://www.urenio.org/intervalue/.

Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Post a Comment

You must be logged in to post a comment.

Request a proposal

Valorisation Plan Authors

Related Documents

There in no related documents

Visit the other applications of the INTERVALUE Platform: R&D Repository | IP Agreements

© 2009-2010 INTERVALUE Project