Potential market

PART a: IDENTIFICATION OF R&D Result

PARTEA A: Identificarea rezultatului cercetării-deZvoltării (CD)

·         The project team

Echipa proiectului

Advisor’s Name:Nume:  Dumitru Constantin
Phone:Telefon:  +40.723.163396
E-mail: dumitrudc10@yahoo.com 
Expecting date of valorization plan submission:Data aşteptată pentru trimiterea planului de valorizare  25.02.2012

·         Identification of R&D activity

Identificarea activităţii de cercetare-dezvoltare (CD)

Acronym:Acronim:  FESHTH_The finite element simulation of a hurricane on a typical house
Author of the R&D result:Autorul rezultatului CD:  Dr. Eng. Tutunea Dragos
Company or University:Companies au universitate:  UNIVERSITY OF  CRAIOVA, ROMANIA 
Phone:Telefon:  +40.745.523262
E-mail:  dragostutunea@yahoo.com
Sector:Domeniu:  ENG – Engineering
Type of the R&D result:Tipul rezultatului CD:  Simulare cu elemente finite

 

 

 

 

PART B: valorisation plan

Partea B: Planul de valorizare

SECTION I: The product

SECŢIUNEA I: Produsul

 

1a

The innovation potential of this product is related to:

 • Technology-driven innovation (under the influence of the development of science – the market is not ready for the product)
 • Market-driven innovation (as a result of market surveys, the market expects the product)
 • Replacement of existing product
 • Product related to cost reduction
 • Radical new product
 • Other, what…

 

Potenţialul de inovare al acestui produs se referă la:

 • Inovare tehnologică (sub influenţa dezvoltării ştiinţei piaţa nu este pregătită pentru produs)
 • Inovare de piaţă (ca rezultat al sondajelor, piaţa aşteaptă produsul)
 • Înlocuirea unui produs existent
 • Produs care vizează reducerea costurilor
 • Un produs radical nou
 • Altele
The research result evaluated, “The finite element simulation of a hurricane on a typical house” aims to simulate the civil construction that are subject to strong winds. Thus, several constructive and loading variants can be further studied.

 

 

 

1b

What added value for end-users does the product hold?
• higher quality
• Better technical characteristics
• Other …Ce valoare adăugată asigură produsul pentru consumatorii finali?
o calitate mai ridicată
caracteristici tehnice mai bune
Altele
Value added of the product for end users is to develop a useful tool for The finite element simulation of a hurricane on a typical house.

Evaluating a house for wind loads involves careful examination of the building components from the ground, up.

 

 

 

 

1c

What is the Unique Sales Proposition of the potential product?Care este caracteristica definitorie a produsului care îl diferenţiază şi îl plasează în cadrul preferinţelor consumatorilor?

 

Detailed commentComentariu detaliat

The need to develop performing programs in the field of civil engineering simulation is justified by the need to drastically limit the devastating consequences of climate changes (hurricanes, tornadoes).

 

SECTION 2: The Market

SECŢIUNEA 2: Piaţa

 

 

2a

What is the target market for the product? National ¨

European ¨

Global ¨

Please describe the characteristics of your target market.

Care este piaţa ţintă pentru produs?

Naţională þ

Europeană þ

Globală þ

Vă rugăm să descrieţi caracteristicile pieţei ţintă

Select and commentSelectaţi şi comentaţi

 

The product addresses a broad range of consumers within domestic market area, but it can be designed also for foreign markets (Europe, world). The target groups are:
1. Operators  in civil construction industry;
2. Educational and research institutions (educational).

The target market is oriented to diversity, variety, change and constant innovation. User requirements do change deeply and quickly. So, this diversity must come out also from product offerings.

 

 

2b

How the product is characterized from the following options? Number of companies producing similar products in the field.• Base – applied by all companies in the industry

• Leading – applied by a single or limited number of competitive companies

• Key –at a development stage, but has already proven its potential

Cum poate fi caracterizat produsul de următoarele opţiuni? Numărul companiilor producătoare de produse  similare în domeniu.

• De bază -  folosit de toate companiile din industria respectivă

• Leading – folosit de o singură companie sau de un număr limitat de companii competitive

• Cheie – pentru o etapă de dezvoltare, dar şi-a dovedit deja potenţialul

Detailed commentComentariu detaliat

 

The experimental model for The finite element simulation of a hurricane on a typical house is a base products used by all companies in the construction engineering industry.

 

 

 

2c

What type of market demand will be satisfied?• Existing demand – the market is already developed

• Hidden (latent) demand – the market has yet to be developed

Ce tip de cerere de piaţă  poate fi satisfăcută?

• Cerere existentă – piaţa este deja dezvoltată

• Cerere ascunsă (latentă)- piaţa urmează să fie dezvoltată

Detailed commentCometariu detaliat

The experimental model for The finite element simulation of a hurricane on a typical house can satisfy the current market demand.

 

 

 

 

2d

What is the current stage of the product’s market life cycle?• Implementation, implementation in production (leading to a radically new product offers)

• Growth (rapid spread within the industry or outside it)

• maturity (parameters of the technical characteristics of manufactured products reached their maximum, higher-grade products can be manufactured on the basis of technological substitution)

Care este stadiul actual al ciclului de viaţă pe piaţă al produsului?

• Implementare, implementare în producţie (care conduce la o ofertă radicală a unui nou produs)

• Creştere (extindere rapidă în cadrul industriei şi în afara ei)

• Maturitate (parametrii caracteristicilor tehnice ale produselor ating maximul, prousele de înalt nivel pot fi produse pe baza substituţiei  technologice)

Detailed commentComentariu detaliat

The current status of the product life cycle evaluated is the implementation in practice.

Evaluating a house for wind loads involves careful examination of the building components from the ground, up. This paper presented a method to examine the wind loads on a typical house during hurricanes using a program with finite elements.

 

 

 

2e

Strategic partnerships (existing or potential).Parteneriat strategic (existent sau potenţial).
Detailed commentComentariu detaliat

Currently, there is no strategic partnership to promote this new software product on domestic and international markets.

 

 

SECTION 3: The Competition

Secţiunea 3: Competiţia

 

3a

What is the competition within your target market?Care este competiţia în cadrul pieţei ţintă?
Detailed commentComentariu detaliat

 

On domestic market there is no direct competitor in this field. The target market for software products is in continuous development.

 

 

3b

What competitive advantages will the introduction of the new product ensure?• lower prices based on lower production costs

• product differentiation (uniqueness of the product proposal)

Ce avantaje competitive va asigura introducerea noului produs?

• preţuri mai mici bazate pe costuri de producţie reduse

• diferenţierea produselor (unicitatea produsului propus)

Detailed commentComentariu detaliat

 

Competitive advantages:
- Eliminating the physical prototype;
- Reduce the costs of execution;
- Increasing the product quality;
- Reduce the product launch cycle.

 

 

3c

Potential products relate to the following price range:• High price range

• Average price range

• Low price range

Produsele potenţiale se încadrează în următoarele categorii de preţuri:

• Preţuri ridicate

• Preţuri medii

• Preţuri reduse

Detailed commentComentariu detaliat

Economic sizing was based on information related to the cost standards of product. The product falls within the medium price class products.

 

3d

Potential products will be marketed:• To regulated markets (e.g. heat supply, water supply, universal telecommunication services, agricultural products, fishing industry, architectural services)

• To markets operating on the principle of free negotiation between agents on the market

Produsul potenţial va fi promovat:

• pe pieţele reglementate (de ex. servicii de telecomunicaţii universale, produse agricole, industria pescuitului, servicii de arhitectură, furnizare de apă, etc. )

• pe pieţe care operează pe principiul unei negocieri libere între agenţii de pe piaţă

Detailed commentComentariu detaliat

The potential product is going to be promoted on markets that are operating on the principle of free negotiation between agents on the market.
In general, the advertising media are accompanying the product and include information or instructions for use & maintenance (leaflets, booklets, information labels). The manner of combining advertising with sales promotion and publicity would ensure customer loyalty.

 

SECTION 4: Indicators

Secţiunea 4: Indicatori

 

Estimated cost of the new productsCosturile estimate ale noului produs

2100 Euro/unit.

Expected market volume (potential / maximum number of users)Volumul estimat al pieţei (număr potenţial/ maxim de consumatori)      1 unit
Expected sales volumeVolumul aşteptat al vânzărilor

2100 Euro

Expected market share of the company (proportion between sales and total company sales in the relevant market)Segmentul de piaţă aşteptat al companiei (proporţia între vânzări şi totalul vânzărilor companiei pe piaţa relevantă)

3 %

 

KEYWORDS QUANTITATIVE ASSESSMENT (0-5).

Evaluarea cantitativă (0-5)

 

Please put X as appropriate.

Vă rugăm să marcaţi cu X  punctajul considerat corespunzător.

 

 

1 2 3 4 5
Added-value potentialPotenţialul de valoare adăugată X
Size of future market demandMărimea cererii viitoare pe piaţă X
Competitive positioning of the productPoziţionarea competitivă a produsului X

 

We agree that all informations contained in this form to be made public in the project „Inter-regional cooperation for valorization of research results – INTERVALUE”, by publication on the project website: http://www.urenio.org/intervalue/.

Suntem de acord ca informaţiile cuprinse în acest formular să fie făcute publice în cadrul proiectului „Inter-regional cooperation for valorization of research results – INTERVALUE”, prin publicarea lor pe site-ul proiectului, la adresa: http://www.urenio.org/intervalue/.

Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Post a Comment

You must be logged in to post a comment.

Request a proposal

Valorisation Plan Authors

Related Documents

There in no related documents

Visit the other applications of the INTERVALUE Platform: R&D Repository | IP Agreements

© 2009-2010 INTERVALUE Project