Funding

PART a: IDENTIFICATION OF R&D Result

PARTEA A: Identificarea rezultatului cercetării-deZvoltării (CD)

·         The project team

Echipa proiectului

Advisor’s Name:Nume:  Department of Technologies and Materials

Project: Methods, tools and technologies for drying agricultural products with solar energy

Phone:Telefon:  +40.723.163396
E-mail: dumitrudc10@yahoo.com
Expecting date of valorization plan submission:Data aşteptată pentru trimiterea planului de valorizare  04.02.2012

·         Identification of R&D activity

Identificarea activităţii de cercetare-dezvoltare (CD)

Acronym:Acronim: DTM 
Author of the R&D result:Autorul rezultatului CD:  Dr. Eng. Cernaianu Corina
Company or University:Companies au universitate:  UNIVERSITY OF  CRAIOVA, ROMANIA 
Phone:Telefon: + 40 745 933652
E-mail: cernaianu_corina@yahoo.com
Sector:Domeniu:  ENG – Engineering
Type of the R&D result:Tipul rezultatului CD:   Technology

PART B: VALORISATION PLAN

Partea B: Planul de valorizare

SECTION I: ESTIMATION OF COSTS

Secţiunea I: Estimarea costurilor

 

1

Taking into account the rest of the cost evaluation please provide an overall estimation of the total costs for full deployment/productionof the R & D result.Având în vedere celelalte aspecte ale evaluării costului vă rugăm să faceţi o estimare generală a costului total pentru lansarea în fabricaţie/producţie a rezultatului  CD.
… in terms of IPR protection…. în ceea priveşte protecţia drepturilor de proprietate intelectuală
To protect intellectual property rights through licensing technology nationally, the estimated costs are about 900 Euro.

 

…in terms of product development… în ceea ce priveşte dezvoltarea produsului
Costs related to additional research on model development and its validation are estimated at about 1100 Euro.
…in terms of mass production… în ceea ce priveşte producţia de masă
… in terms of marketing… în ceea ce priveşte marketingul

Marketing costs are estimated at 2500 Euro / year.

 

 

2

Based on the above assessment as well as the marketing information please provide the correct estimation of the price for R&D product in correlation with costs

Pe baza evaluării anterioare şi pe baza informaţiilor de marketing vă rugăm să faceţi o estimare corectă a preţului produsului CD în corelatie cu costurile

Year 1

Year 2

Year 3

Year 4

Year 5

Fixed costs

Costuri fixe

46.000

49.600

72.200

97.000

116.500

Personnel

Cheltuieli cu personalul

15.000

18.000

22.000

30.000

40.000

Other running costs

Alte costuri de exploatare

5.000

6.000

8.000

9.000

10.000

Marketing costs

Costuri de marketing

2.000

2.400

2.800

3.000

3.500

TOTAL EXPECTED COSTS

Costuri totale estimate

68.000

76.000

105.000

139.000

170.000

Price per Unit

Preţ unitar

10.000

9.600

9.100

8.700

8.400

Type of Unit

Tipul produsului

Methods, tools and technologies for drying agricultural products with solar energy

Number of Units

Numărul de unităţi

6

10

14

20

25

TOTAL Expected Revenues

Venituri totale estimate

60.000

96.000

127.400

174.000

210.000

CASH FLOW REQUIRED (REVENUES-COSTS)

Cash-flow (Venituri –Costuri)

- 8.000

20.000

25.000

35.000

40.000

TOTAL CAPITAL required for five years

Capital total necesar pentru 5 ani

Capital required for starting the business: about 10,000 Euro

Capital required for covering the total estimated costs: about 538,000 Euro

Capital pentru acoperirea costurilor estimate de start / totale            

 

 

 

 

SECTION 2: QUALITATIVE FACTORS

Secţiunea 2: Factori calitativi

 

3

Dimension of identified target groupsDimensiunea grupurilor ţintă identificate
Detailed commentComentariu detaliat

The size of the target groups identified (agricultural market operators, teaching staff, researchers), refers to their ability, structure and area (location).

Romania is a market space for the “Method, tools and technology for drying agricultural products with solar energy.” This market is growing at a steady pace.

 

 

4

Evaluation of financial Risks for R&D resultEvaluarea riscului financiar al rezultatului CD
Detailed commentComentariu detaliat

 

Risk and uncertainty to achieve this research are derived from a series of objective and subjective factors, among which include the following:
- Error in analyzing investment opportunities;
- Means for estimating data required for a project;
- Incorrect assessment of economic phenomena involved in the equipment operation (eg, forecast product demand);
- Magnitude of the project in relation to the overall activity of the project initiator;
- Unpredictable  changes in the economic environment in general, and especially within the sector in which investment is made.

 

SECTION 3: IDENTIFICATION OF FINANCING SOURCES

Secţiunea 3: Indentificarea surselor de finanţare

After evaluating all the above mentioned criteria, please tick the best financing source for the achievement of R&D result (i.e. own capitals, banking credits, venture capital, business angels, etc)

După evaluarea tuturor criteriilor menţionate mai sus, vă rugăm să încercuiţi cele mai potrivite surse de finanţare pentru valorificarea rezultatului CD (de ex. capitaluri proprii, credite bancare,  business angels, etc.)

 

 

1. European Funding

1. Fonduri europene

Define relevance of the product with the following potential funding sources and comment

Definiţi relevanţa produsului cu următoarele surse potenţiale de finanţare şi comentaţi

  1. 1. Sectoral Operational Programme Increase of Economic Competitiveness 

          Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice POSCCE 

  1. 2. Seventh Framework Programme – FP7

   Programul Cadru FP 7

  1. 3. INTERREG  

4. Others

    Altele

2. National Funding

2. Finanţare naţională

  1. 1. National Plan for Research, Development and Innovation

    Planul National de Cercetare, Dezvoltare si Inovare – PN II 

 

2. Sectorial Plan for RDI (Ministry of Economy)

            Planul sectorial de cercetare-dezvoltare al Ministerului Economiei,

            Comertului si Mediului de  Afaceri din Romania  .

3. Nucleu Programme (National Authority for Scientific Research)

           Programul Nucleu (Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică-ANCS)

 4. Others

 

3. Private funding

3. Finanţare privată

  1. 1. Own capitals

          Capitaluri proprii 

  1. 2. Banking credit instutions

    Instituţii de credit  

  1. 3. Business Angels  

       4. Others

     Altele

 

    4.  Other

    4.  Altele

Detailed commentComentariu detaliat

In terms of funding sources for stages of design, implementation, testing and validation of experimental model, the following can be used:
- Structural funds (Sectoral Operational Programme ‘Increase of Economic Competitiveness “SOP);
- National Plan for Research, Development and Innovation – PN II, FP 7;
- Sectoral Plan for Research & Development Plan of the Ministry of Economy.

SECTION 3: FINAL EVALUATION

Secţiunea 3: Evaluarea finală

It is requested a final evaluation considering the funding opportunities you believe most suitable for the exploitation of the R&D result, considering the possibility of the creation of a spin-off, further research, in particular, a cost/benefit analysis and a financial projection for the R&D result, type of collaboration identified (i.e. Licensing Agreement, Technical Cooperation, Joint Venture, Manufacturing Agreement, Commercial Agreement with Technical Assistance, Creation of a spin-off, Joint further development)…Este necesară o evaluare finală pe baza oportunităţilor de finanţare pe care le consideraţi cele mai potrivite pentru exploatarea rezultatului CD, având în vedere posibilitatea de a crea un spin-off, o cercetare viitoare, în particular, o analiză cost/beneficiu şi o previziune financiară pentru rezultatul CD, tipul de colaborare identificat (i.e. licenţă, cooperare tehnică, Joint Venture, contract de producţie, acord comercial cu asistenţă tehnică, crearea unui spin-off)…

Scientifically and economically, the “Method, tools and technology for drying agricultural products using solar energy” as a result of research, is leading to increased competitiveness of Romanian research in priority areas of research, namely the expansion of product offerings, both in domestic and regional and European / global markets.

Product implementation generates considerable economic effects.
It provides replacement of traditional energy resources necessary by solar drying, whose share may be up to 60% of consumed energy technology.
Energy Efficiency Indicator is:  0.72-1.8 kWh / per kg moisture.

 

 

Decision of evaluation (Please keep only the appropriate)

Decizia evalării (Vă rugăm să marcaţi  răspunsul considerat corespunzător)

 

X

The R&D has a high potential of exploitationRezultatul CD are un potenţial ridicat de exploatare
The R&D result needs minor revisionsRezultatul CD necesită revizii minore
The R&D result needs moderate revisionsRezultatul CD necesită revizii moderate
The R&D result needs major revisionsRezultatul CD necesită revizii majore
The R&D result has no potential of exploitationRezultatul CD nu are potenţial de exploatare

 

 

We agree that all informations contained in this form to be made public in the project „Inter-regional cooperation for valorization of research results – INTERVALUE”, by publication on the project website: http://www.urenio.org/intervalue/.

Suntem de acord ca informaţiile cuprinse în acest formular să fie făcute publice în cadrul proiectului „Inter-regional cooperation for valorization of research results – INTERVALUE”, prin publicarea lor pe site-ul proiectului, la adresa: http://www.urenio.org/intervalue/.

Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Post a Comment

You must be logged in to post a comment.

Request a proposal

Valorisation Plan Authors

Related Documents

There in no related documents

Visit the other applications of the INTERVALUE Platform: R&D Repository | IP Agreements

© 2009-2010 INTERVALUE Project