Potential market

PART a: IDENTIFICATION OF R&D Result

PARTEA A: Identificarea rezultatului cercetării-deZvoltării (CD)

·         The project team

Echipa proiectului

Advisor’s Name:Nume: Department for Technologies and MaterialsProject: About the 3D Model of Human Knee Components Using  Tomographical Images
Phone:Telefon:  +40.740.163396
E-mail: dumitrudc10@yahoo.com 
Expecting date of valorization plan submission:Data aşteptată pentru trimiterea planului de valorizare  07.02.2012

·         Identification of R&D activity

Identificarea activităţii de cercetare-dezvoltare (CD)

Acronym:Acronim:

DTM

Author of the R&D result:Autorul rezultatului CD:  Dr. Eng. Gherghina George
Company or University:Companies au universitate:  UNIVERSITY OF  CRAIOVA, ROMANIA 
Phone:Telefon:  +40.745.505251
E-mail: gherghinag@yahoo.com
Sector:Domeniu:  ENG – Engineering
Type of the R&D result:Tipul rezultatului CD:  Method of study

 

 

 

 

PART B: valorisation plan

Partea B: Planul de valorizare

SECTION I: The product

SECŢIUNEA I: Produsul

 

1a

The innovation potential of this product is related to:

 • Technology-driven innovation (under the influence of the development of science – the market is not ready for the product)
 • Market-driven innovation (as a result of market surveys, the market expects the product)
 • Replacement of existing product
 • Product related to cost reduction
 • Radical new product
 • Other, what…

 

Potenţialul de inovare al acestui produs se referă la:

 • Inovare tehnologică (sub influenţa dezvoltării ştiinţei piaţa nu este pregătită pentru produs)
 • Inovare de piaţă (ca rezultat al sondajelor, piaţa aşteaptă produsul)
 • Înlocuirea unui produs existent
 • Produs care vizează reducerea costurilor
 • Un produs radical nou
 • Altele
Research on „3D Model of Human Knee Components Using Tomographcal Images” are radical new research.

 

 

 

1b

What added value for end-users does the product hold?
• higher quality
• Better technical characteristics
• Other …Ce valoare adăugată asigură produsul pentru consumatorii finali?
o calitate mai ridicată
caracteristici tehnice mai bune
Altele
The added value of research for the end users:
- Theoretical justification is based on experimental testing; and validation of virtual instrumentation using a set of nonlinear models for the study human knee behavior;
- Formulation and development of biomechanical models, theoretical and applied, for the dynamics of the human knee are based on two fundamental types of behavior: biological and mechanical;
- Final optimal solution fully reflects  the innovative concept of virtual model.

 

 

 

1c

What is the Unique Sales Proposition of the potential product?Care este caracteristica definitorie a produsului care îl diferenţiază şi îl plasează în cadrul preferinţelor consumatorilor?

 

Detailed commentComentariu detaliat

 

The behaviour of the virtual knee can give the important informations which can be used in the fields of robotics, medicine sciences and medical robotics. Also, on the virtual knee joint can be attached virtual prosthetic elements for virtual post-surgery simulations.

The obtained models were completed with the mass properties and the virtual bones had in that moment the same inertial characteristics as the real bones. So, using the command Tools/Mass Properties was obtained a average density of the 0.00056 grams/mm3.

 

 

SECTION 2: The Market

SECŢIUNEA 2: Piaţa

 

 

2a

What is the target market for the product? National ¨

European ¨

Global ¨

Please describe the characteristics of your target market.

Care este piaţa ţintă pentru produs?

Naţională þ

Europeană þ

Globală þ

Vă rugăm să descrieţi caracteristicile pieţei ţintă

Select and commentSelectaţi şi comentaţi

The research results are addressing a broad range of users on goods and services market:
- orthopedic surgeons;
- teaching staff and researchers in higher education institutions.

The economic aspect is to extend the offer of services, both on domestic and at regional and European level.
Romanian economic environment will benefit indirectly from the research results through the innovative companies that are open  to the assimilation of new technologies and medical products.

 

 

 

2b

How the product is characterized from the following options? Number of companies producing similar products in the field.• Base – applied by all companies in the industry

• Leading – applied by a single or limited number of competitive companies

• Key –at a development stage, but has already proven its potential

Cum poate fi caracterizat produsul de următoarele opţiuni? Numărul companiilor producătoare de produse  similare în domeniu.

• De bază –  folosit de toate companiile din industria respectivă

• Leading – folosit de o singură companie sau de un număr limitat de companii competitive

• Cheie – pentru o etapă de dezvoltare, dar şi-a dovedit deja potenţialul

Detailed commentComentariu detaliat

 

The virtual model is a basic model used in the human knee orthopedics.

 

 

2c

What type of market demand will be satisfied?• Existing demand – the market is already developed

• Hidden (latent) demand – the market has yet to be developed

Ce tip de cerere de piaţă  poate fi satisfăcută?

• Cerere existentă – piaţa este deja dezvoltată

• Cerere ascunsă (latentă)- piaţa urmează să fie dezvoltată

Detailed commentCometariu detaliat

The virtual human knee can satisfy a market demand that is already developed.

 

 

2d

What is the current stage of the product’s market life cycle?• Implementation, implementation in production (leading to a radically new product offers)

• Growth (rapid spread within the industry or outside it)

• maturity (parameters of the technical characteristics of manufactured products reached their maximum, higher-grade products can be manufactured on the basis of technological substitution)

Care este stadiul actual al ciclului de viaţă pe piaţă al produsului?

• Implementare, implementare în producţie (care conduce la o ofertă radicală a unui nou produs)

• Creştere (extindere rapidă în cadrul industriei şi în afara ei)

• Maturitate (parametrii caracteristicilor tehnice ale produselor ating maximul, prousele de înalt nivel pot fi produse pe baza substituţiei  technologice)

Detailed commentComentariu detaliat

The current status of the lifecycle of human knee’s virtual model evaluated is rapidly expanding in medicine and beyond.

 

 

2e

Strategic partnerships (existing or potential).Parteneriat strategic (existent sau potenţial).
Detailed commentComentariu detaliat

Currently, there isn’t a strategic partner to promote this new virtual model of  human knee.

 

SECTION 3: The Competition

Secţiunea 3: Competiţia

 

3a

What is the competition within your target market?Care este competiţia în cadrul pieţei ţintă?
Detailed commentComentariu detaliat

 

Competition within target market provides several advantages such as:
- competition encourages technical, economic and managerial innovation, with beneficial implications on long-term costs;
- competitive market provides users a wide range of high quality products and services.

 

 

 

3b

What competitive advantages will the introduction of the new product ensure?• lower prices based on lower production costs

• product differentiation (uniqueness of the product proposal)

Ce avantaje competitive va asigura introducerea noului produs?

• preţuri mai mici bazate pe costuri de producţie reduse

• diferenţierea produselor (unicitatea produsului propus)

Detailed commentComentariu detaliat

Novelty and originality of virtual model of human knee is a competitive advantage over similar products.

 

3c

Potential products relate to the following price range:• High price range

• Average price range

• Low price range

Produsele potenţiale se încadrează în următoarele categorii de preţuri:

• Preţuri ridicate

• Preţuri medii

• Preţuri reduse

Detailed commentComentariu detaliat

Economic sizing was based on information on cost standards of research.
They fall within the class of high price products.

 

3d

Potential products will be marketed:• To regulated markets (e.g. heat supply, water supply, universal telecommunication services, agricultural products, fishing industry, architectural services)

• To markets operating on the principle of free negotiation between agents on the market

Produsul potenţial va fi promovat:

• pe pieţele reglementate (de ex. servicii de telecomunicaţii universale, produse agricole, industria pescuitului, servicii de arhitectură, furnizare de apă, etc. )

• pe pieţe care operează pe principiul unei negocieri libere între agenţii de pe piaţă

Detailed commentComentariu detaliat

 

3D virtual models for human knee shall be promoted on regulated markets of computer software products for healthcare.

 

SECTION 4: Indicators

Secţiunea 4: Indicatori

 

Estimated cost of the new productsCosturile estimate ale noului produs

3800 Euro/unit

Expected market volume (potential / maximum number of users)Volumul estimat al pieţei (număr potenţial/ maxim de consumatori)

1 unit

Expected sales volumeVolumul aşteptat al vânzărilor

3800 Euro

Expected market share of the company (proportion between sales and total company sales in the relevant market)Segmentul de piaţă aşteptat al companiei (proporţia între vânzări şi totalul vânzărilor companiei pe piaţa relevantă)

 

 

KEYWORDS QUANTITATIVE ASSESSMENT (0-5).

Evaluarea cantitativă (0-5)

 

Please put X as appropriate.

Vă rugăm să marcaţi cu X  punctajul considerat corespunzător.

 

1 2 3 4 5
Added-value potentialPotenţialul de valoare adăugată X
Size of future market demandMărimea cererii viitoare pe piaţă X
Competitive positioning of the productPoziţionarea competitivă a produsului X

 

We agree that all informations contained in this form to be made public in the project „Inter-regional cooperation for valorization of research results – INTERVALUE”, by publication on the project website: http://www.urenio.org/intervalue/.

Suntem de acord ca informaţiile cuprinse în acest formular să fie făcute publice în cadrul proiectului „Inter-regional cooperation for valorization of research results – INTERVALUE”, prin publicarea lor pe site-ul proiectului, la adresa: http://www.urenio.org/intervalue/.

Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Post a Comment

You must be logged in to post a comment.

Request a proposal

Valorisation Plan Authors

Related Documents

There in no related documents

Visit the other applications of the INTERVALUE Platform: R&D Repository | IP Agreements

© 2009-2010 INTERVALUE Project